Email
home   |   bedrijf   |   nieuws   |   diensten   |   links   |   contact


Laatste nieuws...


BTW Betalingen !

Hoe en wanneer BTW Betalen?

BTW betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeniningnummer BTW BRUSSEL 679-2003000-47 (uitzondering zie bijzondere rekening).  Vermeld Steeds de gestructureerde mededeling die u van de BTW ontvangen heeft, deze bestaat uit 12 cijfers (uw btw nummer gevolgd door twee controlecijfers).

De verschuldigde BTW moet uiterlijk de 20ste van de maand volgend op het tijdperk waarop het betrekking heeft overgemaakt zijn aan de BTW. 

vb. kwartaalaangifte            -->   1ste kwartaal    -->   verschuldigde btw uiterlijk tegen 20 april te betalen
vb. maandlijkse aangifte       -->   januari               -->   verschuldigde btw uiterlijk tegen 20 februari te betalen

Indien u de betaling niet tijdig uitvoert, heeft het geen zin om nog snel de betaling uit te voeren na de 20ste vermits de intresten (0,8 % per maand) berekend worden op een volledige maand.  Het is aangewezen een maand te wachten met de storting en enkele dagen voor de 20ste het verschuldigde bedrag over te maken aan de BTW.  Dit principe geldt ook voor eventueel te betalen voorschotten.

De BTW aangifte

Maandelijkse aangifte
Btw-plichtige ondernemingen met een omzet van meer dan 1 miljoen euro per jaar moeten voor de 20ste volgend op elke maand een btw aangifte indienen.  In volgende fraudegevoelige sectoren geldt een maximumgrens van 200.000 euro jaaromzet om te kunnen kiezen voor de kwartaalaangiften: minerale oliën; toestellen voor mobiele telefonie en computers, hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen; landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving van voertuigen.  

Belastingplichtigen die op 1 december van het lopende kalenderjaar gehouden zijn tot het indienen van maandaangiften, moeten een voorschot betalen voor 24 december op de verschuldigde BTW van de maand december van dat jaar.   Voor de bepaling van het bedrag zijn er 2 mogelijkheden:

 • Bij de eerste mogelijkheid stemt het bedrag van het voorschot overeen met de verschuldigde BTW op alle handelingen gerealiseerd in de periode van 1 december tot en met 20 december van het lopend kalenderjaar.
 • De tweede mogelijkheid is de forfaitaire bepaling. In dit geval is het bedrag van het voorschot gelijk aan de verschuldigde BTW van de aangifte van november van het lopende kalenderjaar.

Kwartaalaangifte
Elk kwartaal dient een aangifte ingediend te worden voor de 20ste van de eerste maand volgend op het kwartaal.  Een kwartaalaangever zal dan ook voor 20 april, 20 juli, 20 oktober en 20 januari een aangifte moeten indienen.  

Als kwartaalaangever is men gehouden tot betalen van voorschotten.  Men zal een twee keer een voorschot moeten betalen dat overeenkomt met een derde van de belasting die verschuldigd was in het voorgaande kalenderkwartaal.  Dit voorschot moet ook overgeschreven zijn voor de 20ste van de maand waarin men het voorschot moet betalen.  Deze voorschotten worden dan verrekend bij de afrekening van het volgende kwartaal, indien men deze voorschotten niet betaald zal er een interest (0,8% per maand) aangerekend worden.

vb. aangifte 2 kwartaal 

 • voor 20 mei: betaling voorschot van 1/3 van het verschuldigde bedrag over het 1 kwartaal. 
 • voor 20 juni: betaling voorschot van 1/3 van het verschuldigde bedrag over het 1 kwartaal.  
 • voor 20 juli: betaling van de op de aangifte verschuldigde btw min de betaalde voorschotten in mei en juni

Vrijgesteld
De landbouwondernemingen die aan de forfaitaire landbouwregeling zijn onderworpen, de belastingplichtigen die aan de regeling van de kleine ondernemingen zijn onderworpen (jaaromzet exclusief BTW van minder dan 5.580,00 euro), en de belastingplichtigen die enkel goederen leveren of diensten verrichten die hen geen recht op aftrek verlenen, zijn over het algemeen echter “vrijgesteld” van de verplichting om een periodieke aangifte in te dienen. 

BTW teruggaaf

Heeft de belastingplichtige recht op teruggaaf van BTW, dan wordt:
ofwel het terug te krijgen saldo overgedragen naar de volgende B.T.W. aangifte;
ofwel kiest de belastingplichtige voor de effectieve terugbetaling.
Indien men kiest voor de terugbetaling zullen enkele voorwaarden voldaan moeten zijn:

 • De terugvraag kan enkel gebeuren na elk kwartaal, ook voor de maandelijkse aangevers (sommige maandelijkse aangevers kunnen niettemin toch een maandelijkse teruggaaf verkrijgen), door het aan te duiden op de BTW-aangifte
 • Teruggaaf kan enkel als het bedrag; 
  in een kwartaalaangifte 615 EUR of meer is. 
  voor maandelijkse aangifte als het bedrag 1.485 EUR of meer bedraagt.
  Als in de laatste aangifte van een kalenderjaar het terug te betalen bedrag 245 EUR bereikt, kan steeds teruggaaf gevraagd worden.
 • Er moet een financiële instelling aangeduid zijn als gevolmachtigde.  Het verstrekken van de volmacht gebeurt door de invulling van het volmachtformulier 690 dat bij aaanvang van de werkzaamheden naar de belastingplichtige wordt gezonden. De belastingplichtige moet dit formulier behoorlijk ingevuld, binnen 15 dagen bezorgen aan de Post of aan zijn financiële instelling naar keuze.  Een belastingplichtige die van financiële instelling wil veranderen, moet ten aanzien van de nieuwe financiële instelling dezelfde procedure volgen met dat verschil, dat naast het nieuw volmachtsformulier 690, tevens het formulier “Herroeping van volmacht” moet worden bezorgd aan de nieuwe instelling. 

Als gekozen wordt voor terugbetaling, voorziet het B.T.W. wetboek zelf geen expliciete termijn binnen dewelke het bedrag moet terugbetaald worden door de fiscus. Tenzij het gaat om de laatste aangifte van een kalenderjaar. Dan moet de terugbetaling geschieden binnen drie maanden(art. 76, § 1 W.B.T.W.).   In de praktijk zal het altijd minstens 2 maanden duren vooraleer teruggaaf verkregen wordt; Vb.  Men heeft teruggaaf gevraagd voor de aangifte van het 1ste kwartaal, de teruggaaf zal ten vroegste plaatsvinden eind mei.  Indien de teruggave het gevolg is van gedane investeringen is da kans groot dat er een beperkte controle door de BTW nodig is vooraleer de teruggaaf bekomen zal worden, hiervan wordt men steeds op de hoogte gebracht door de bevoegde diensten.

Bijzondere Rekening

Indien u achterstaat met betaling zal de btw een bijzondere rekening aanleggen.  Dit wil zeggen dat ze uw dossier nu apart bijhouden,  uw betalingen te Brussel worden afgesloten en dienen nu te gebeuren op rekeningnummer BTW MECHELEN 679-2003493-55.   Het te betalen bedrag wordt automatisch verhoogd met de nodige boetes en intresten. 
Let op!  Alle nieuwe verschuldigde BTW dient u terug te betalen op rekening van de BTW BRUSSEL 679-2003000-47.

BTW-Rekeninguitreksel

Wanneer er op het einde van de maand volgend op een kwartaal nog een saldo is bij de BTW zal u een BTW-rekeninguitreksel ontvangen.  Hierop kan u heel wat informatie op terug vinden.
Op de achterzijde van het document kan u een duidelijke verklaring terugvinden van de betekenis van de diverse bedragen en codes. 

Vermits er zoveel informatie terug te vinden is op dit document is het dus ook aangewezen om het zo snel mogelijk aan ons te bezorgen.

Besluit

In de praktijk zal ons kantoor de nodige formulieren en aangiftes invullen en indienen voor uw onderneming.  Omdat de BTW zeer strikt de bovenvermelde data hanteert is het dus van uiterst belang dat u tijdig uw papieren aan ons bezorgt om boetes en interesten te vermijden.  Van zodra wij uw gegevens verwerkt hebben brengen we u dan op de hoogte van de uit te voeren betalingen. 

Accountantskantoor De Jonghe BVBA  (13-03-2009)


Klik hier om ons te contacteren

 terug

webdesign by [ imaxx ] - © 2009 - www.accountdejonghe.be
Email